Nikdy v živote nezabudnite na tieto tri veci. Že domov nie je miesto, ale pocit. Že čas sa nemeria hodinami, ale okamihmi. A že tlkot srdca sa nedá počuť, ale cítiť a zdieľať.. - Neznámy autor

REKLAMAČNÝ PORIADOK - Impulz Real - Košice, s.r.o.

R E K L A M A Č N Ý   P O R I A D O K


Impulz Real - Košice, s.r.o.


Ing. Marek Talian – konateľ, info@impulzreal.sk, +421 902 627 777


Tento Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou Impulz Real - Košice, s.r.o., so sídlom na: Sládkovičovej 42, 040 01 Košice, IČO: 47738936, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35630/V (ďalej len „realitná kancelária“) a bol prijatý s účinnosťou od 1.1.2017. 1. Základné ustanovenia • Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedená spoločnosť Impulz Real - Košice , s.r.o.

 • Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť realitnej kancelárie (ďalej len “reklamácia”).

 • Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len “klient”).

 • Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient má právo uplatniť u realitnej kancelárií reklamáciu poskytnutej služby. 1. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií • Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

 • Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a prijatý realitnou kanceláriou. 

 • Realitná kancelária oznámi klientovi spôsoby vybavenia reklamácie a vydá klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno ihneď odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená.

 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne, alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, realitná kancelária reklamáciu zamietne. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie

 • Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).


 


Poučenie o alternatívnom riešení sporov 


Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.


Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf


Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.  


 


Osoba poverená vybavovať reklamácie


Ing. Marek Talian – konateľ spoločnosti Impulz Real, s.r.o.


kontakt: info@impulzreal.sk, +421 902 627 777


 


R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R


Impulz Real - Košice, s.r.o.


Ing. Marek Talian – konateľ, info@impulzreal.sk, +421 902 627 777


 


Vydaný realitnou kanceláriou Impulz Real - Košice, s.r.o., Werferova 1, 040 11  Košice, IČO: 47738936, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35630/V prijatý s účinnosťou od 1.1.2017.


Dátum podania reklamácie:    


Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: Meno, priezvisko:


Prevádzka realitnej kancelárie, adresa:


Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ predaj       □ prenájom      □ kúpa


Špecifikácia nehnuteľnosti:


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):


Meno, priezvisko: 


tel.číslo:


Adresa:


Email:


KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).


Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.


 


 


Podpis klienta: 


Dátum:


MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka).


Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie.


 


Podpis makléra:  


Dátum:


POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).


Relamácia bola uznaná za oprávnenú :      □ áno       □ nie      


Odôvodnenie:


 


Spôsob vybavenia reklamácie:


 


V Košiciach, dňa:


Podpis konateľa realitnej kancelárie:


KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      V Košiciach,


dňa:


Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: